Obec Olšany http://www.olsany.cz/ WPublisher Obec Olšany cs Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav http://www.olsany.cz//index.php?ID=994 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 http://www.olsany.cz//index.php?ID=993 Pozvánka na 32. veřejné zasedání ZO Olšany http://www.olsany.cz//index.php?ID=992 Závěrečný účet Obce Olšany za rok 2017 - návrh http://www.olsany.cz//index.php?ID=991 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Olšany za rok 2017 http://www.olsany.cz//index.php?ID=990 Rozpočet DSO na rok 2018 http://www.olsany.cz//index.php?ID=988 Odborné učebny v půdní nástavbě Základní školy v Olšanech http://www.olsany.cz//index.php?ID=986       projekt s názvem Odborné učebny v půdní nástavbě Základní školy Olšany je spolufinancován Evropskou unií   Operační program - Integrovaný regionální operační program (IROP) Registrační číslo projektu - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003264 Prioritní osa IROP - č.2 Zkvalitnění veřejných služeba podmínek života pro obyvatele regionů Specifický cíl - 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva číslo - 47 Infrastruktura základních škol SVL Příjemce dotace - Obec Olšany Cílem projektu je vybudování dvou nových odborných učeben na ZŠ v obci Olšany. Konkrétně se bude jednat o učebnu pro výuku přírodovědných předmětů a dále o jazykovou učebnu. Součástí projektu je také pořízení nezbytného vybavení a speciálních výukových pomůcek. Nové prostory budou realizovány formou nástavby a přístavby ke stávajícímu objektu školy. V projektu je počítáno také s vybudováním výtahu, který tak zajistí kompletní bezbariérovost celého školského zařízení. K dispozici bude také bezbariérově řešené WC. V rámci projektu dojde rovněž k úpravám venkovního prostranství (školního pozemku). Počítá se s provedením kultivace stávajících zelených ploch v okolí školy, a to včetně výsadby nových dřevin a stálezelených keřů. Výstupem projektu tak bude rozšířené zázemí školy (včetně zajištění odpovídajícího vybavení), což se pozitivně promítne v celkové kvalitě výuky. Výše popsaných cílů bude dosaženo do data ukončení realizace projektu, které je stanoveno na 28. 6. 2019. Celkové výdaje projektu:        18 190 191,00 Kč Finanční rámec projektu:      Vakcinace psů proti vzteklině http://www.olsany.cz//index.php?ID=987 Pozvánka na pálení čarodějnic http://www.olsany.cz//index.php?ID=985 Příměstský tábor s výukou angličtiny http://www.olsany.cz//index.php?ID=984